10

apache服务器使用.htaccess文件实现301永久重定向

一、把所有二级域名301重定向到一级域名上,如:把1.mrdede.com,abc.mrdede.com等重定向到mrdede.com

二、所一级域名301重定向到www二级域名上,即把mrdede.com 301重定向到www.mrdede.com